Stuurloos S01E05 – “het UWV”

vrij & ongeregeerd

Hieronder vast wat basisinformatie over het UWV. In de uitzending praten we verder over dit onderwerp.

  1. Welke functies vervult het UWV?
  2. In hoeverre kunnen mensen er zelf voor kiezen om van de diensten van het UWV gebruik te maken?
  3. Welke particuliere / private alternatieven zijn er voor de diensten van het UWV?

De functies van het UWV

Het UWV, iedereen kent het wel en bijna iedereen heeft er wel een mening over. Maar wat doet het UWV nou eigenlijk? Volgens Wikipedia het volgende:

“Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WWWAOWIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Het UWV is verder houder van de polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. Het UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Tevens is het UWV verantwoordelijk voor gegevensbeheer. Daarnaast verstrekt het UWV de uitkeringen.

Ook voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is het UWV verantwoordelijk voor reintegratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt het UWV private re-integratiebedrijven in.

Verder is er het UWV WERKbedrijf dat de taken van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft overgenomen.”

(Wikipedia)

Zo’n omschrijving geeft enigszins een beeld. Je ziet bijvoorbeeld dat de bijstand niet onder het UWV valt. De bijstand is een regeling die wordt uitgevoerd door de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen. Als je precies wilt weten hoe de regelingen werken die door het UWV worden uitgevoerd, kijk dan op de site van het UWV. Als je meer wilt weten over de gegevens die het UWV van jou verzamelt als je daar geregistreerd staat en hoe het UWV met jouw privacy omgaat, kijk dan hier.

Keuzevrijheid en het UWV

Het UWV is een uitvoerende instantie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als je in loondienst bent, is je werkgever verplicht om premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen in te houden van je loon. Tenzij je gemoedsbezwaard bent, dan betaal je exact hetzelfde bedrag, maar dan heet het premievervangende belasting. Die premievervangende belasting wordt gestort op 2 rekeningen (beide rekeningen zijn op persoonlijke titel, dus is de uitkering die je ontvangt niet afhankelijk van de bevolkingsontwikkeling):

  • 1 rekening bij het CAK voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen
  • 1 rekening bij de SVB, waaruit de uitkering gemoedsbezwaarden betaald wordt als je met pensioen gaat

Dan over de hoogte van de loonbelasting die je betaalt. Valt je totale inkomen in 2020 onder € 68.507? Dan betaal je het basistarief van 37,35% over je loon. Ligt je inkomen boven die grens, dan valt je loon in het toptarief van 49,5%. Je hebt over die 37,35% dus helemaal niets te zeggen als je in loondienst bent. Het ligt anders als je als ZZP’er werkt, dan draag je geen premies af aan het UWV en ben je zelf verantwoordelijk voor het afdekken van het risico op inkomensverlies.

Alternatieven voor het UWV

Voor de werknemersverzekeringen zijn voldoende alternatieven. Die alternatieven zijn volop beschikbaar voor ZZP’ers. Er is geen reden waarom die ook niet toegankelijk zouden kunnen zijn voor mensen in loondienst. Helaas bestaat die mogelijkheid op dit moment niet. De beoordeling of een werknemer recht heeft op een uitkering uit de werknemersverzekeringen wordt vaak gedaan door een bedrijfsarts van het UWV. Daarnaast is er in Nederland een aardig aantal private bedrijfsartsen. Het is gewoon niet nodig om deze functie door de overheid te laten uitvoeren.

Toeslagen zijn uitkeringen voor mensen met een relatief laag inkomen. Met hetzelfde gemak kun je die toeslagen verrekenen met de te betalen premies voor de verzekeringen.

Voor mensen die niet in staat zijn om zelf in hun inkomen te voorzien bestaat in Nederland een enorme hoeveelheid fondsen. Voor een overzicht, zie de site van het CBF. Het vermogen van die fondsen is op dit moment niet toereikend om de uitkeringen vanuit het UWV te vervangen, maar dat wordt snel anders als er geen inkomstenbelasting meer bestaat. Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting en het saamhorigheidsgevoel in de Nederlandse samenleving is groot. Dat merken we nu weer tijdens de Corona-crisis. In eerdere uitzendingen hebben we aandacht besteed aan een aantal prachtige particuliere initiatieven.

Voor re-integratie schakelt het UWV al private re-integratiebedrijven in. Bedrijven kunnen rechtstreeks de diensten van zo’n privaat re-integratiebedrijf afnemen, waardoor het UWV ook wat dit betreft overbodig wordt.

Het UWV-werkbedrijf koppelt werkzoekenden aan vacatures en werkgevers. De effectiviteit van het UWV-werkbedrijf is bijzonder laag. Slechts 2% van de werkzoekenden vindt via het UWV-werkbedrijf een baan, volgens onderzoek uit 2017 van de Intelligence Group. Ter vergelijking: 23% vond in 2017 een baan via bekenden / het eigen netwerk, 13% vond een baan via vacacturesites, 9% via een uitzendbureau en 7% via Social Media. Het is op dit moment dus al overbodig.

Links

UWV: Toename medische beoordelingen niet meer op te vangen (Trouw, 24-04-2020 – Ingrid Weel)

COVID-19 (CORONA), RE-INTEGRATIE EN HET UWV (Binnenlands Bestuur, 30-04-2020 – Capra Advocaten)

Uitlatingen UWV zijn volgens A-G bindend voor inspecteur (TaxLive, 07-05-2020)

Zzp’ers aan het woord over hun inkomen en de crisis (de Volkskrant, 21-05-2020 – Mensje Melchior)

UWV past ambtseed aan na zorgen artsen en accountants (Accountancy Vanmorgen, 22-05-2020)


Tip the author of this article:
close

Send a tip

Approximate value: 0.1 USD

loading...

Tags: , , , , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *